Beni Bihuş Eden İlahi Sözleri

Beni Bihuş Eden Sözleri, Beni Bihuş Eden Sözlerinin Anlamı, Beni Bihuş Eden İlahi Sözleri, Beni Bihuş Eden Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Beni Bihuş Eden Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Beni Bihuş Eden Sözleri, Beni Bihuş Eden Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Beni Bihuş Eden Sözleri, Beni Bihuş Eden Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Beni bîhûş eden ol sâki-î şûh-ı dilârâdır
Lebi mey ârızı mînâ kadi bir serv-i ra’nâdır
İşitmem sözlerin nâsıh derûnum va’zını sığmaz
Tenimde hâlî bir yer yok lebâ-leb aşk u sevdâdır
Kemâl-i hüsnünü görmüş girif-târ olmayan kimdir
Sanâ ey nâzenîn hûr u perî bi’l-cümle şeydâdır
Gül-i ruhsârını göster ki erbâb-ı safâ bilsin
Beni âlemde rüsvâ eyleyen ol rûy-i zîbâdır
Ne bâkem zulmet-i şebden habîbim şem’a hâcet yok
Hayâl-i ârızınla hâne-i kalbim mücellâdır
Ğubâr-ı hâk-i râhın isteyip ağlar gözüm yoksa
Cihânın zulmet ü nûruna ülfetten müberrâdır
Ne Ferhâd u ne Mecnun sen gibi zâr olmamış Es’ad
Meğer sen sevdiğin dilber ne Şîrîn’dir ne Leylâ’dır.
Olsaydı eğer nâz ile ar’arda temâyül
Eylerdi kad ü kâmeti cânâna temâsül
Sevdâ-yı cünûn aklım alıp çöllere saldı
Ettikçe bu mahbub-ı cihan bunca tecâhül
Mûy-ı siyehin vasfına âğâz olunursa
Câiz görülür devr-i teselsülle tetâvül
Etmem emel-i sıdk-ı sefâ ben o gedâdan
Can virmede cânâneye eyler ki tekâsül
El çekmez o meh-pâre bana cevr ü cefâdan
Ma’şukalara resm imiş ey dil şu te’âmül
Tumar-sıfat tay olunur şöhret-i Mecnun
Dillerde benim kıssam eğer itse tedâvül
Es’ad gül-i ruhsarına hayli bakabilmez
Çeşmân-ı siyâhın olalı çifte karavulBeni Bihuş Eden Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 97

  • ()