Can Efza İlahi Sözleri

Can Efza Sözleri, Can Efza Sözlerinin Anlamı, Can Efza İlahi Sözleri, Can Efza Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Can Efza Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Can Efza Sözleri, Can Efza Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Can Efza Sözleri, Can Efza Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Cihânı cennet itmiş âdeta bu ıyd-ı can- efzâ
Koy olsun cümle-i ihvân izzetle safâ-bahşâ
Hilâl-i ebruvânın görmeden ben subh-ı ıyd itmem
Libâs-ı mâtemi soymam olursa Cennet-i a’lâ
Oturrum derd-i hecrinle namâz-ı ıyda baş eğmem
Olunca tâk-ı mihrâbından ayru ey melek sîmâ
Taâmım derdü gam kutum elem hûn-ı dil aşâmım
Refîkim âh u sazım nâle yârim illet-i sevdâ
Leb-i la’lin firâkıyla nice kan almasun hâtır
Ki sensiz hur u gılman ile gelmez rûha istiğnâ
Ne mümkün seyr-i gülzâr-ı cihânı arzu itmek
Senin-çün bülbül-i hâtır olup ey gonca leb şeydâ
Teessüf eylemez Es’ad perişan olduğu yüzden
Visâlin bir daha ihsan iderse Hazret-i MevlâCan Efza Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 109

  • ()