Gönlümüz İlahi Sözleri

Gönlümüz Sözleri, Gönlümüz Sözlerinin Anlamı, Gönlümüz İlahi Sözleri, Gönlümüz Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Gönlümüz Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Gönlümüz Sözleri, Gönlümüz Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Gönlümüz Sözleri, Gönlümüz Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Eylemez Mecnun gibi Leylâyı hülyâ gönlümüz
Ol Zelîhâ-yı zamâne düştü şeydâ gönlümüz
Yûsuf-ı hüsnünle sermest olduğum günden beri
Oldu bir Mısr-ı muhabbet seng-i hârâ gönlümüz
Dâne-i hâlin metâf-ı ehl-i aşk olmuş gibi
Eylemiş her kûşesinde nakş u imlâ gönlümüz
Çehre-i gül-pâşin itdikçe tahayyül sînede
Şimdi olmuş adeta bir bag-i rânâ gönlümüz
Mushaf-i hâl ü hatundan feyz-yâb olmak içün
Eylemiş tertîb-i sugrâ ile kübrâ gönlümüz
Itme vâiz nâr-i dûzehden hikâyet dinlemem
Olduğıyçün mazhar-ı esrâr-ı esmâ gönlümüz
Mest-i câm-ı bezm-i vahdet germ-ser Es’ad gibi
Zümre-i rindâne girmiş bâde-peymâ gönlümüzGönlümüz Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 103

  • ()