İnci Gerdanlık İlahi Sözleri

İnci Gerdanlık Sözleri, İnci Gerdanlık Sözlerinin Anlamı, İnci Gerdanlık İlahi Sözleri, İnci Gerdanlık Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, İnci Gerdanlık Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Adem Kesik kaleminden yazılan İnci Gerdanlık Sözleri, İnci Gerdanlık Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. İnci Gerdanlık Sözleri, İnci Gerdanlık Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


Adem Kesik ilahi sözleri


Fatiha Bakara Âl-i İmran Nisa Maide’den En’am,
A’raf Enfal Tevbe Yunus Hud Yusuf’tan alır ilham,
Ra’d İbrahim Hıcr u Nahl İsra Kehf ile Meryem,
Tâ Hâ Enbiya Hacc’ından Mü’minun Nur bula her dem,
Nur u Furkan’uş Şuâra Neml Kasas ile hem Ankebut Rum Lokman ile,
Secde Ahzabı Sebe’de Sebe Fâtır Yasin’lerken gelir hemen Saffat u Sa’d.

Peşinden inci gerdanlık Zümer Mü’min’le Fussilet,
Fussilet Şura’dan Zuhruf Duhan Câsiye’den Ahkâf,
Muhammed Fetih Hucurat Zariyat’tan öncedir Kaf,
Zariyat Tur Necm’den Kamer Rahman Vakıa’dan,
Hadid Mücadele verse Haşr olur Mümtehine Saff’tan.

Andolsun Cuma Münafikun Teğabün Talâk bulunmaz,
Tahrim Mülk Kalem yazmaz Hakka Mearic olunmaz,
Mearic Nuh’a Cin’lerden Müzzemmil ve Müddesir’at,
Kıyame oldu İnsan’a Mürselat Nebe Naziat,
Naziat Abese Tekvir İnfitar Mutaffifin İnşikak.

Buruc Tarık A’la Gaşiye’le Fecr Beled,
Fecr u Beled Veş Şems Leyl’den Duha İnşirah ve Alâk,
Kadr’in Beyyine’si Zilzal Âdiyat Karia’dan,
Karia Tekasür Asr’a Hümeze Fil Kureyş’e has,
Maun Kevser Kafirun Nasr Leheb İhlâs Felak ve Nas.İnci Gerdanlık Adem Kesik Dinle


  • Admin

  • 364

  • ()